Skip to Content

I. Voorwaarden voor deelname

Dit evenement is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund, gecontroleerd of bewaakt door Facebook of Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna "Henkel"), en niet Facebook of Instagram, is de ontvanger van de door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten moeten worden gericht aan Henkel, niet aan Facebook of Instagram.

Als je de activeert en meedoet op Instagram of Facebook, kunnen je persoonlijke gegevens rechtstreeks  worden verzameld (bijv. IP-adres en cookie-ID) door Facebook of Instagram en worden gebruikt voor de doeleinden van Facebook of Instagram. Dit kan ook in de VS gebeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, wat ook het plaatsen van cookies kan omvatten, of Instagram. Meer informatie over de precieze gegevensverwerkingen, bewaartermijnen en verwerkingsdoeleinden vindt je direct op Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875], en de gegevensbeschermingsovereenkomst van Facebook, Inc. kun je hier downloaden [https://www.facebook.com/policy.php].

1. Verloop en uitvoering van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna "Henkel" genoemd).

 • De onlinecompetitie vindt plaats van 1 mei 2021 tot en met 31 juli 2021 om 23.59 uur CET.
 • Voor deelname aan de online-wedstrijd moeten deelnemers hun foto of video insturen van een look die is verwezenlijkt met de nieuwe Blonde Expert-kleurenlijn.
 • De deelnemer gebruikt de hashtag #BlondeExpert en #indola
 • Het deelnamekanaal is Instagram met de hashtag #BlondeExpert en #indola
 • De prijzen voor de online deelname: Winnaar: 5x deelname aan een exclusieve virtuele sessie met Indola experts gericht op blonde looks inclusief hands on sessie
 • De winnaar wordt geselecteerd door het #indolaselected team dat als jury zal fungeren voor de wereldwijde wedstrijd. Lokale jury's zijn mogelijk.
 • De winnaar zal via Instagram op de hoogte worden gebracht.

2.    Voorwaarden voor deelname 

Alle personen die minimaal 18 jaar oud zijn, akkoord zijn gegaan met de deelnamevoorwaarden en een foto of video van een door hem- of haarzelf gecreëerde gekleurde haarlook op Instagram hebben gepost met de hashtags #BlondeExpert en #indola.

Om ervoor te zorgen dat de jury de foto's op het Instagram-account van de deelnemer kan zien, moeten de privacy-instellingen van het Instagram-account op "openbaar" worden gezet.

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moeten alle verstrekte persoonlijke gegevens geldig en waarheidsgetrouw zijn. Elke deelnemer mag alleen uit eigen naam deelnemen. Medewerkers van het ondersteunende bureau, Henkel en gelieerde ondernemingen, alsmede hun afhankelijke personen, komen niet in aanmerking voor deelname.

3. Toestemming van de klant / Gebruik van posts

De deelnemer moet toestemming hebben van de persoon die op foto's en video's te zien is en dat de foto's en video's op het internet (website en op social media-kanalen) worden gepubliceerd en worden ingezonden voor de online wedstrijd.

4. Uitsluiting van specifieke personen

Indien een deelnemer de deelnamevoorwaarden schendt, behoudt Henkel zich het recht voor om deze deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

Deelnemers die gebruik maken van onwettige middelen of op een andere manier een kunstmatig voordeel creëren door middel van manipulatieve praktijken, zullen eveneens worden uitgesloten. In dergelijke gevallen kan Henkel zelfs overgaan tot intrekking en teruggave van de prijs.

5. Voortijdige beëindiging van de wedstrijd

Henkel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing vroegtijdig te beëindigen of te beëindigen. Henkel zal van dit recht gebruik maken indien, omwille van technische (bv. virus in het computersysteem, manipulatie of fout in de hardware of software) of wettelijke redenen, een goede uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd.

Voor zover een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan Henkel van deze persoon vergoeding van de ontstane schade eisen.

6. Prijs en prijswinnaar

De prijswinnaar(s) zal/zullen door Henkel worden geïnformeerd via een Instagram direct bericht. Indien een winnaar niet binnen veertien (14) dagen na kennisgeving door Henkel reageert op het bericht, dan vervalt de prijs van de winnaar en heeft Henkel het recht om vrijelijk de winnaar te kiezen onder de deelnemers.

De prijzen moeten worden ingewisseld tussen augustus 2021 en augustus 2022. Indien ze niet binnen de hierboven vermelde termijn worden ingewisseld, komen alle vouchers te vervallen. Per deelnemer kan slechts één prijs worden verzilverd, waarvoor geen alternatief in contanten bestaat. Prijsclaims kunnen niet worden overgedragen aan anderen. Henkel behoudt zich het recht om de prijs te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde in het geval de oorspronkelijk aangeboden prijs niet beschikbaar is.

7. Aansprakelijkheid

Henkel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die door een technische fout verloren zijn gegaan. Een bewijs van inschrijving is niet automatisch een bewijs van ontvangst.

Met de toekenning van de prijs is Henkel vrij van alle verdere verplichtingen.

Henkel is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zou kunnen ontstaan tijdens het gebruik van de prijs. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor insolventie van de derde partij die de prijs ter beschikking stelt en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de wedstrijd en de toekenning van de prijs. Eventuele klachten moeten worden gericht aan de derde partij die de prijs ter beschikking stelt.

Henkel is alleen aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken in geval van kwaad opzet of nalatigheid.

Henkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in de technische faciliteiten en service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van data, virussen of iets anders dat kan ontstaan bij deelname aan een prijsvraag.

De beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet langer geldig indien de schade veroorzaakt is door Henkel (zijn organen, werknemers of onderaannemers) door kwade opzet of nalatigheid, of indien de schade veroorzaakt is door een contractuele verplichting.

Er is geen aansprakelijkheid voor de personen die zijn uitgesloten in overeenstemming met Paragraaf 4.

8. Overige

Er is geen recht op beroep. De deelnamevoorwaarden en de gehele juridische relatie tussen de deelnemers en Henkel zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Indien afzonderlijke bepalingen in de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De deelnamevoorwaarden kunnen door Henkel op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

II. Gegevensbeschermingsovereenkomst voor deelname aan de wedstrijd

Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet(en) de winnaar(s) de volgende persoonlijke gegevens verstrekken: naam, e-mailadres en land.

Er is geen recht op inschrijving.

Henkel zal de door de deelnemer(s) verstrekte gegevens verzamelen en gebruiken als onderdeel van het proces dat nodig is voor het toekennen van de prijs en het uitvoeren van de loterij.

Henkel zal de gegevens van de deelnemer(s) niet doorgeven aan derden, tenzij voor het verdelen van de prijzen of voor het uitvoeren van de loterij.

De verwerking en het gebruik van de gegevens van de deelnemer is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de loterij.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de online wedstrijd en de duur van de online wedstrijd en voor het verstrekken van de prijs en worden binnen zes (6) maanden na het einde van de online wedstrijd gewist.

De deelnemer kan te allen tijde aanspraak maken op het recht van toegang tot zijn gegevens. Bovendien kan de deelnemer, op voorwaarde dat aan de respectieve vereisten is voldaan, de volgende rechten doen gelden:

 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissen van gegevens
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
 • Recht op gegevensoverdracht

 

Recht om bezwaar te maken

In geval van verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang van Henkel, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal deze verwerking stopzetten, tenzij Henkel zwaarwegende redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of zich hiertegen te verdedigen.

In deze gevallen, of indien de deelnemer andere vragen of wensen heeft met betrekking tot zijn persoonsgegevens, kan hij een e-mail of een brief sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Henkel, de heer Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Duitsland (e-mail: Datenschutz@henkel.com).