Skip to Content

Gebruiksvoorwaarden

Als gevolg van voortdurende technische innovaties en veranderingen van het relevante juridische kader van de gebruiksvoorwaarden is het noodzakelijk dat deze veranderd en / of gewijzigd worden van tijd tot tijd. Daarom vragen wij de gebruiker om deze gebruiksvoorwaarden te lezen voor het betreden van deze website en om rekening te houden met eventuele veranderingen en / of wijzigingen.

Introductie

Deze website wordt u aangeboden door Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland. De beschikbare informatie op deze website over Henkel AG & Co. KGaA (hierna te noemen "Henkel"), heeft dochterondernemingen van Henkel en derden samengesteld met de grootst mogelijke zorg. Maar we zijn niet in staat om de volledigheid en juistheid van de informatie te waarborgen. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. Toekomstgerichte uitspraken op deze website zijn naar onze kennis. Echter, de daadwerkelijk bereikte resultaten door Henkel kunnen sterk verschillen van deze toekomstgerichte uitspraken, omdat ze afhankelijk zijn van een hele groep factoren van een concurrerende en macro-economische aard die in sommige gevallen buiten de controle van Henkel liggen. Zonder te vooroordelen aan alle wettelijke verplichtingen om toekomst gerichte verklaringen te wijzigen, Henkel heeft niet de intentie van het constant bijwerken van alle  verklaringen van deze website.

Door de toegang tot deze site, accepteert u zonder beperking of voorbehoud de volgende algemene gebruiksvoorwaarden van de website die u kunt bekijken of uitprinten.

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE HIERIN IS NIET BEDOELD/HEEFT GEEN BETREKKING VOOR HET GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN EN AMERIKAANSE BURGERS EN BEWONERS. DEZE PERSONEN WORDEN VRIENDELIJK VERZOCHT OM HUN LOKALE HENKEL WEBSITE OF US-GEAFFILIEERDE BEDRIJVEN VAN HENKEL TE BEZOEKEN. 

Algemene voorwaarden en gebruik van de website.

1. Auteurswet

De pagina's van onze site (inhoud, structuur) worden beschermd door het auteursrecht. In het bijzonder alle reproducties, aanpassingen, vertalingen, opslag en verwerking in andere media, met inbegrip van opslag of verwerking door elektronische middelen, genieten auteursrechtelijke bescherming. Voor elke exploitatie van een geheel of een gedeelte daarvan is een voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel AG & Co. KGaA vereist. Elke reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten of delen daarvan of beeldmateriaal (uitgezonderd persfoto's van Henkel) of enige andere uitbuiting of verspreiding, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. De rechten van de verspreiding en de reproductie zijn in handen van Henkel.

Persfoto's van Henkel mogen alleen worden gebruikt voor redactionele doeleinden. Persfoto's van Henkel die worden verveelvoudigd en / of elektronisch aangepast voor redactionele doeleinden dienen het copyright icoon te dragen "© [Jaar] Henkel AG & Co. KGaA. Alle rechten voorbehouden".

© 2016 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Alle rechten voorbehouden

2. Handelsmerken

De Henkel Oval en Schwarzkopf Professional en Indola logo's, de claims "Henkel - Excellence is our passion" en “Together. A passion for hair.” en alle productnamen en / of product get-ups op deze pagina's zijn geregistreerde handelsmerken van Henkel AG & Co. KGaA, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het merkenrecht, auteursrecht, andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke mededingingsrecht.

3. Disclaimer voor Websites van derden

a. De pagina's van deze website bevatten links (dat wil zeggen "hyperlinks") naar andere websites die worden beheerd door derden en waarvan de inhoud niet bekend is bij Henkel. Henkel faciliteert alleen de toegang tot deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld om het navigeren makkelijker voor je te maken. Verklaringen getoond op de gelinkte pagina's zijn niet door ons gemaakt. We benadrukken en distantiëren ons van enige en alle inhoud van alle pagina's van derden gelinkt op de pagina's van onze website. In het bijzonder, dragen we geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schendingen van wettelijke bepalingen of inbreuken op de rechten van derden die zich op dergelijke pagina’s bevinden.

b. Voor websites waarvan een hyperlink is geplaatst op een website die eigendom is Henkel, zijn de eigenaren van deze websites exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's, alsmede voor de verkoop van de producten die daarop worden aangeboden en voor de afhandeling van bestellingen met betrekking tot het zelfde.

4. Algemene Disclaimer

Iedere aansprakelijkheid van Henkel voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website – ongeacht de juridische oorzaak, met inbegrip van onrechtmatige daad – is beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door opzet of zware fout. In de mate dat Henkel aansprakelijk is als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele bepalingen, is het totale bedrag van de vordering tot schadevergoeding  beperkt tot de louter voorzienbare schade, onveranderd de aansprakelijkheid van Henkel onder het toepasselijke Product Aansprakelijkheidsrecht of onder enige garantie gegeven. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn ook niet van toepassing in het geval van lichamelijke letsels of schade aan de gezondheid van een persoon.

Henkel doet er alles aan om Henkel websites te vrijwaren van virussen, maar we zijn niet in staat om complete afwezigheid van virussen te garanderen. Om deze reden adviseren wij dat u de zorg hiervoor op u neemt voor voldoende bescherming tegen virussen (bijv. het gebruik van virusscanners) bij het downloaden van documenten en gegevens. Henkel garandeert niet de juistheid noch de betrouwbaarheid van de informatie die zich op deze website bevindt en is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud van deze website

5. Prognoses en intentieverklaringen

Verklaringen op deze website zijn gedaan naar ons best vermogen en kennis. Echter, de gevolgen voortvloeiend uit deze verklaringen kunnen sterk verschillen van de verklaringen zelf, omdat ze afhankelijk zijn van een hele groep factoren van een concurrerende en macro-economische aard die in sommige gevallen buiten de controle van Henkel liggen. Onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen om verklaringen te wijzigen, Henkel heeft niet de intentie van het constant bijwerken van alle verklaringen van deze website.

6. Henkel Producten

De merken/producten getoond op deze website zijn voorbeelden van de merken/producten die beschikbaar zijn bij de bedrijven van Henkel wereldwijd. Henkel garandeert niet dat elk product dat getoond is op de website ook beschikbaar is in uw land.

Diversen

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen waarvan de toepassing op deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de rechtbank van Düsseldorf bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze website. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.